Občina Žiri
Loška cesta 1, 4226 Žiri

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Lokalne akcijske skupine povezane v partnerstvo: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem, LAS Za mesto in vas

Partnerji na območju LAS loškega pogorja:

 • Razvojna agencija Sora d.o.o.
 • Občina Gorenja vas - Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Žiri
 • Osnovna šola Jela Janežiča
 • LAS loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta: 543.826,04 EUR
Vrednost projekta na območju LAS loškega pogorja: 121.224,86 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD na območju LAS loškega pogorja: 86.872,17 EUR
Trajanje projekta: 1. marec 2019 - 15. januar 2021

Opis projekta:

Večina območij vključenih v projekt sodelovanja E-nostavno na kolo že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je običajno na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.

Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

Cilji:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti
 • spodbujati trajnostno mobilnost
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo
 • razvoj novih turističnih proizvodov
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

Aktivnosti:

 • Nakup in montaža opreme
 • Priprava koncepta standardizacije "kolesarjem prijazen ponudnik"
 • Usposabljanje ponudnikov za izboljšanje oz. prilagoditev ponudbe kolesarjem
 • Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami s predstavitvijo kolesarstva preko promocijskih vsebin kot so izdelava promocijskega filma, zemljevida Gorenjskega omrežja in informacijske table ter z organizacijo predstavitev in dogodkov za širšo javnost ter za otroke, starejše in osebe z motnjami v duševnem razvoju
 • Promocija projekta
 • Prenos znanj in izkušenj med partnerskimi LASi in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS

Rezultati:

 • Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi ter povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS (na območju Gorenjskega kolesarskega omrežja)
 • Kupljena in nameščena kolesarska oprema
 • Koncept standardizacije »kolesarjem prijazni ponudnik«
 • Usposobljeni ponudniki
 • Film o območju LAS loškega pogorja kot kolesarski turistični destinaciji
 • Informacijska tabla s predstavitvijo območje
 • Zemljevid Gorenjskega kolesarskega omrežja
 • Dogodki za spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami in promocijski materiali
 • Raziskava o razvoju uporabe kolesa kot prevoznega sredstva in izvedba potujoče razstave
 • Priročnik za ponudnike gostinskih storitev s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«

Sofinanciranje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Kontakti:

Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

Lokalne akcijske skupine povezane v partnerstvo: LAS loškega pogorja, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem

Partnerji na območju LAS loškega pogorja:

 • Občina Žiri
 • Aleš Kacin - samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.
 • LAS loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta: 516.071,64 EUR
Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 124.439,68 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 99.955,67 EUR
Trajanje projekta: 1. april 2019 - 31. oktober 2020

Ozadje
Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin (LAS) so obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:

 • LAS loškega pogorja – čevljarstvo
 • LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon Ozbič
 • LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo
 • LAS s CILJem – z rudarstvom povezane obrti, čipka

V Žireh, ki spada v območje LAS loškega pogorja je že od 16. stol. prisotna čevljarska obrt. Postala je ena temeljnih gospodarskih dejavnosti območja, poznana po izdelavi močne in trpežne obutve. Pred prvo svetovno vojno je čevlje izdelovalo veliko obrtnikov, mojstrov, pomočnikov in vajencev, ki so se združevali v čevljarske zadruge. Leta 1947 pa je bila ustanovljena Tovarna športnih čevljev Žiri, pozneje preimenovana v Alpino.

Danes to čevljarsko tradicijo in identiteto kraja predstavljata podjetje Alpina in čevljarska delavnica AK Alojz Karner z izdelovanjem obutve ter Občina Žiri z muzejsko zbirko. S projektom Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost se gradi na gospodarskem in turističnem potencialu čevljarske obrti ter predstavitvi in razvoju kraja Žiri kot čevljarskega mesta z dolgo in zanimivo zgodovino.

S projektom se bosta povezali zgodbi, na eni strani svetovno znanega podjetja Alpine, ki slovi po kvalitetni obutvi tako športne kot modne obutve, ter na drugi strani leta 2014 ustanovljene delavnice AK Alojz Karner, ki ohranja bogato zapuščino mojstra čevljarja Alojza Karnerja tradicionalnega ročnega izdelovanja obutve. Partnerji bodo s skupnim sodelovanjem gradili na turistični in gospodarski priložnosti ter na identiteti kraja skozi čevljarsko obrt.

Cilj
Cilj projekta je čevljarstvo kot obrt izkoristiti v smeri gospodarske in turistične priložnosti območja ter graditi identiteto kraja Žiri v smeri čevljarskega mesta.

Aktivnosti

Faza 1 (1. april 2019 - 28. februar 2020):

 • Priprava metodologije za skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma
 • Ogled dobrih praks na območjih partnerskih LAS
 • Srečanje in predstavitev partnerskih LAS
 • Ureditev sprejemno razstavnega prostora v prostorih Alpine
 • Ureditev prostora za demonstracijo ročne izdelave čevljev v prostorih delavnice AK Alojz Karner
 • Raziskava dediščine čevljarstva (čevljarska znanja)
 • Razvoj produktov osnovanih na tradiciji (čevljarska malica)
 • Predstavitev razvoja čevljarstva v Žireh skozi promocijske video vsebine
 • Predstavitev čevljarske obrti skozi potujočo razstavo
 • Promocija projekta v različnih medijih

Faza 2 (1. februar 2020 - 31. oktobra 2020):

 • Priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma
 • Ogled dobrih praks na območjih partnerskih LAS
 • Srečanje in predstavitve partnerskih LAS
 • Implementacija dobre prakse s področja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma v nove produkte
 • Raziskave in razvoj modelov obutve v tradicionalni tehniki izdelave obutve
 • Vključevanje ponudbe sestavin naravne in kulturne dediščine v turistične pakete območja
 • Načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta
 • Oblikovanje in pilotna izvedba programov predstavitve kraja Žiri kot čevljarskega mesta (paketov dediščinskega turizma)
 • Zbiranje in dokumentiranje ter prenos znanj med industrijskim in tradicionalnim načinom izdelave obutve
 • Predstavitev čevljarske obrti skozi izvedbo potujočih razstav
 • Predstavitev turističnih produktov in čevljarstva preko različnih medijev
 • Promocija projekta v različnih medijih, preko novinarske konference ter izdelavo skupne brošure o projektu

Rezultati

 • Vzpostavljeno sodelovanje čevljarske industrije in tradicionalnega čevljarstva
 • Novi turistični produkti dediščinskega turizma
 • Nakup opreme z namenom ohranjanja dediščine
 • Ohranjena čevljarske dediščine in čevljarska znanja
 • Povezovanje in skupni nastop na trgu nosilcev dediščinskega turizma na območju v operacijo vključenih LAS
 • Izdelan načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta

Sofinanciranje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Kontakti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna Občina Žiri. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Partnerji v projektu: Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki, Občina Žiri in Razvojna agencija Sora d.o.o.,
Vrednost celotnega projekta:  92.113,63 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.831,29 EUR
Trajanje projekta: 3. december 2018–30. junij 2020

Cilj

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev izkustvenega učenja otrok za naravno pridelavo hrane in spodbujanje pozitivnega odnosa do naravno pridelane hrane. Dolgoročno se želi s projektom doseči povečanje lokalne prehranske samooskrbe, povečanje lokalne pridelave in porabe na lokalnih trgih ter povečano prehranjevanje otrok z lokalno pridelano hrano v osnovnih šolah.

Povzetek

Projekt Učilnice v naravi – Šolski učni vrtovi poskuša izboljšati odnos osnovnošolcev do lokalno pridelane hrane. Osnovne šole želijo zmanjšati odpadke hrane in omogočiti čim več lokalno pridelane hrane na šolskih jedilnikih. Kljub iniciativam in organiziranju dogodkov kot je, slovenski zajtrk, sheme šolskega sadja in zelenjave, otroci lokalno pridelano hrano zavračajo. S projektom se želi otrokom izboljšati odnos do hrane. Čeprav lokalno pridelana hrana ne prihaja v privlačni embalaži, ki je za otroke bolj zanimiva, je to v večini primerov bolj kvalitetna izbira. Z vzpostavitvijo šolskih vrtov bodo otroci skozi izkustveno učenje spoznali, kako je hrana pridelana, koliko truda je vloženega in kakšen je “pravi” okus naravno pridelane hrane.

Z učni vrtovi bodo vzpostavljeni zanimivi izkustveni  prostori, kjer bo učencem omogočeno spoznavanje rastlin, pridelkov, procesov v naravi ter celotnega delovnega procesa za pridelavo hrane. V učilnicah bodo učenci spoznali teorijo prednosti lokalno pridelane hrane, izvor hrane in pomembnost njene kvalitete. Praktični del pa bo predstavljal skrb za vzpostavljene vrtove in krepil odnos do lokalno pridelane hrane in narave nasploh. Osnovne šole bodo razvile učne programe za vrtove, ki bodo temeljili na razvijanju pozitivnega odnosa otrok do narave in lokalno pridelane hrane ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane. Prav tako pa bodo osnovne šole vrtove vključile tudi v programe drugih šolskih predmetov in bodo tako nadgrajevali pedagoški program.

Aktivnosti

Faza 1: Vzpostavitev učilnic v naravi, 3. 12.2018 - 30. 1.2020:

 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas; 
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Poljane;
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Železniki;
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Žiri;
 • promocija projekta;
 • koordinacija in vodenje projekta.

Faza 2: Izkustveno učenje v naravnem okolju, 1.6.2019 - 30.6.2020:

 • učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi;
 • razvoj 4 programov izkustvenega učenja za vzpostavljene učilnice v naravi;
 • izvedba razvitih programov izkustvenega učenja;
 • promocija projekta;
 • koordinacija in vodenje projekta.

Rezultati:

 • zagotovljeni pogoji za ozaveščanje in izobraževanje otrok o prednostih lokalno, naravno pridelane hrane;
 • pridobivanje neposrednih izkušenj za lastno pridelavo hrane;
 • bolj izobraženi otroci za lastno pridelavo hrane.

Sofinanciranje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Kontakti

 • Občina Gorenja vas – Poljane, T: 04 51 83 100; e-naslov: info@obcina-gvp.si;
 • Občina Železniki, T: 04 50 00 000; e-naslov: uprava@obcina.zelezniki.si;
 • Občina Žiri, T: 04 50 50 707; e-naslov: rok.presern@ziri.si;
 • Razvojna agencija Sora, T: 04 50 60 222; e-naslov: info@ra-sora.si;
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si;

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Občina Žiri.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://las-pogorje.si/

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?